Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Szolgáltatás látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

Az Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Felhasználó hozzájárulása.

1. ADATKEZELŐ

Az adatok kezelését a Privát Húsfeldolgozó Kft. végzi.

Név: Privát Húsfeldolgozó Kft 
Székhely: 7400 Kaposvár Izzó u. 2.
TelefonTelefon: 06306785251
Email:privathus@privathus.hu
Adószám: 11222077-2-14

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a webshop.privathus.hu Szolgáltatáson (a továbbiakban: Szolgáltatás) elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján  szerződés teljesítése.

Amennyiben Felhasználó a regisztrációját megszűnteti az adatkezelés időtartama a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő (3. pont). 

A regisztráció során megadott személyes adatok profilozási célú kezelésének a jogalapja a PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT jogos érdeke (GDPR 6 cikk f) pont).

3. KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA 

3.1. Regisztráció

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, számlázási és szállítási cím, mint ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő.  

Adatkezelés célja: 

 • Szolgáltatáson történő online vásárlási lehetőség biztosítása regisztrált felhasználóként
 • Felhasználó azonosítása 
 • Megrendelés kiszállítása 
 • számlázás lehetővé tétele a regisztrációt követően a megrendelés során megadott számlázási adatok felhasználásával, 
 • bankkártyás fizetés elősegítése,

Eredményes regisztráció esetén Felhasználó fiókot hoz létre. 

Adatkezelés ideje: 

A személyes adatok kezelése a regisztrációval/megrendeléskor rendelkezésre bocsátott adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. A Felhasználó a webshop felületen kezdeményezheti a regisztrációja törlését, mely esetben az adatai a továbbiakban a felületről törlődnek, azonban a korábbi megrendeléseivel összefüggésben a Privát Húsfeldolgozó Kft az adatokat az alábbi táblázat szerinti időtartamig megőrzi. 

e-mail cím Regisztráció megszűnésétől számított 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 
számlázási cím Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 
szállítási cím Regisztráció megszűnését követő 5 év, jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 
telefonszám Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül), de a regisztráció megszűnését követően az adat kapcsolattartási célból már nem kezelhető. 

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pont)

3.2. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel emailben, telefonon, postai úton 

Kezelt adatok köre: 

 • Név
 • Email cím (email-es megkeresés esetén kötelező) 
 • Telefonszám (telefonos megkeresés esetén kötelező). 

Adatkezelés célja: 

 • kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, 
 • panaszkezelés. 

Adatkezelés ideje: 

Postai és e-mail-es megkeresés: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése a megkeresés kézhezvételétől számított 5 évig tart.   Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk f) pontja szerint a szerződés teljesítése

4. FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséről teljes körű, tömör, átlátható, érthető információt kapjon könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva.

4.2. Hozzáféréshez való jog

Az Felhasználó jogosult arra, hogy a Privát Húsfeldolgozó Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. A Privát Húsfeldolgozó KFt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre az Felhasználó rendelkezésére bocsátja. 

4.3. Helyesbítés joga

Az Felhasználó kérheti a Privát Húsfeldolgozó Kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4.4. Törléshez való jog

Az Felhasználó az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Privát Húsfeldolgozó Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Felhasználó kérésére a Privát Húsfeldolgozó Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Felhasználó ló igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Felhasználó jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat – a tárolás kivételével -csak az Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT a Felhasználóét az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

4.7. Tiltakozás joga

Az Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése, vagy a PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik az Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Tiltakozás esetén a PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.8. Visszavonás joga

Az Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.9. Eljárási szabályok

A Felhasználó a fent meghatározott jogaikat írásban vagy elektronikus úton az privathus@privathus.hu e-mail címen keresztül gyakorolhatják.

Az Felhasználó részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolásátkövetően – szóban is adható tájékoztatás.

A PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Felhasználót.  Ha az Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Felhasználó azt másként kéri.

Ha a PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT nem tesz intézkedéseket az Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT-  figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre- ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Felhasználó kérésére a PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT tájékoztatja e címzettekről.

A PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT által kért további másolatokért a PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

4.10. Kártérítés, sérelemdíj

Minden olyan Felhasználó, aki a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT-tól, mint adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozójától kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó Felhasználó ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

A PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT, illetve az adatfeldolgozója mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az adatfeldolgozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa

4.11. Bírósághoz fordulás joga

Az Felhasználó  jogainak megsértése esetén a PRIVÁT HÚSFELDOLGOZÓ KFT ellen bírósághoz fordulhat.  A pert a Felhasználó – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1/ 391-1400

Fax: 06 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5. Egyéb rendelkezések

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Felhasználó Szolgáltatáson történő előzetes értesítés mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Felhasználó szemben, kivéve, ha a módosítások ellen írásban tiltakozik.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg és kárt okozott, Adtakezelő jogosult az Felhasználó személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.